Kasutustingimused

Sissejuhatus


Tere tulemast Kawasaki Motors Europe N.V. veebilehele. See kodulehekülg kuulub Kawasaki Motors Europe N.V.-le. Selle kodulehe külastajaid seovad järgmised nõuded ja tingimused, mida soovitame lugeda enne, kui jätkate lehe külastamist. Edaspidi tähendab "koduleht" Kawasaki Motors Europe N.V. portaali kodulehekülge, mis on lingitud teiste, Kawasaki Motors Europe N.V. ja tema tütarfirmade kodulehekülgedega. Teised Kawasaki Motors Europe N.V. ja tütarfirmade veebilehed võivad sisaldada teisi ning erinevaid kasutusnõudeid ja -tingimusi kui antud kodulehekülg. Kawasaki Motors Europe N.V. veebilehtede külastamisel kontrollige palun alati iga kodulehekülje kasutusnõudeid ja -tingimusi ning ärge eeldage, et need kehtivad kõikide Kawasaki Motors Europe N.V. kodulehekülgede puhul.

Vastutus ja soovitused


See koduleht võib sisaldada linke välistele kodulehekülgedele (koduleheküljed, mis ei ole Kawasaki Motors Europe N.V. omanduses ega selle poolt hallatavad). Kui Te sisenete nendele linkide kaudu edasi, võivad välised koduleheküljed olla terve ekraani suurused (sellisel juhul peate kasutama brauseri "Tagasi" nuppu, et saada tagasi antud koduleheküljele) . Mõndadel juhtudel võib väline kodulehekülg ilmuda antud kodulehe raamidesse, see on ainult lihtsamaks navigeerimiseks ning ei näita mingit seost meie ja välise koduelehekülje vahel, isegi kui see on hallatav ja / või omanduses mõne teise Kawasaki firma poolt. Need lingid on olemas ainult selleks, et kergendada Teil leida vajalikke veebilehti, teenuseid ja/või tooteid. On ainult ja puhtalt Teie otsustada kas teenused ja/või tooted mis on leitud väliste kodulehtede kaudu, on Teile kasulikud ja/või sobilikud. Kawasaki Motors Europe N.V. ei ole vastutav väliste kodulehekülgede omanike, haldajate ja/või sisu eest mitte ühelgi moel.(kaasa arvatud ükskõik millise väliste kodulehekülgede sisu ja kolmandate osapoolte intellektuaalse omandi eest).
Kogu informatsioon ja/või soovitused mis on leitavad antud koduleheküljel, on mõeldud üldistena ning Te ei tohiks nendele tugineda ükskõik millisel isikliku otsuse tegemisel. Kawasaki Motors Europe N.V. püüab tagada, et kogu edasiantav informatsioon oleks võimalikult tõene, kuid ei garanteeri selle info tõesust. Kawasaki Motors Europe N.V. ei võta endale vastutust ühegi tagajärje eest, mis on tekkinud tuginedes antud koduleheküljel olevale informatsioonile või soovitustele. Samuti ei võta Kawasaki Motors Europe N.V. endale ühtki vastutust tekkinud kahjudest ja/või vigastustest mis põhinevad antud koduleheküljel olevast informatsiooni tõlgendamisest ja/või kasutamisest. Kogu materjal, mis esineb Kawasaki Motors Europe N.V. kodulehtedel, on informatiivse tähendusega ning seda ei tohi mitte mingil juhul kasutada tulevaste resultaatide indikatsiooniks.Kogu edastatavat infot edastatakse eeldusel, et seda ei kasutata õiguslikult siduvana ühelgi juhtumil. Kawasaki Motors Europe N.V. ei võta vastutust kodulehekülgedel oleva informatsiooni osalise ja/või täieliku kasutamise edasiste tagajärgede eest.

Pidage meeles, et kui Te sõidate mootorratta, ATV, Mule või vesijetiga, esindate Te vastava toote kasutajaskonda üldsuse ees ning seepärast ka käituge vastavalt :
* Täitke alati kehtivat seadusandlust ning arvestage teiste liiklejatega
* Kasutage seadusega heakskiidetud turvakiivrit ja ka muud kaitsevarustust
* Täitke alati sõiduki kasutus- ja hooldusjuhiseid
* Ärge kunagi kasutage sõidukit joobes olekus

Sellel kodulehel võib olla materjale sõidukite kasutamisest mis on filmitud/pildistatud kontrollitud olukordades ja professionaalse sõitja poolt. Ärge kunagi püüdke antud situatsioone jäljendada, kuna need on või võivad olla potensiaalselt ohtlikud.

Andmed on mõeldud sõidukite omaduste kirjeldamiseks, kuid need ei pruugi kehtida igale sõidukile.

Spetsifikatsioonid on suunda andvad ning võivad muutuda eelnevalt ette hoiatamata.

Kodulehel toodud sõidukid ja nende värvikombinatsioonid võivad olla erinevad vastavalt erinevatele turgudele.
Tingimused


Autoriõigus ja kaubamärgk

See kodulehekülg sisaldab materjale (kaasa arvatud tekste, fotosid, videosid, PDF faile ning teisi pilte ja helisid, mis on kaitstud autoriõigustega ja/või teiste intellektuaalse omandi kaitsetega. Kõik autoriõigused ja teised intellaktuaalse omandi õigused kuuluvad kas Kawasaki Motors Europe N.V. -le või on litsenseeritud omanike poolt kasutamaks neid osana antud koduleheküljel.
Antud koduleht sisaldab ka kaubamärke. Kõik kaubamärgid siinsel kodulehel on Kawasaki Motors Europe N.V., Kawasaki Heavy Industries, Ltd omandis või on litsenseeritud antud kodulehel kasutamiseks nende omanike poolt.

On lubatud:

siseneda ükskõik millisele kodulehe osale;
teostada väljatrükki isiklukuks kasutamiseks

Ei ole lubatud:

kopeerida ( kas siis väljatrüki, andmekandjale salvestamise, allalaadimise või ükskõik millisel teisel kujul),
levitada, taasesitada, muuta või rikkuda ükskõik millisel kujul, või kasutada ükskõik millist osa, materjale või infot, mis on esitatud Kawasaki Motors Europe N.V. kodulehel välja arvatud juhtumitel, mis on toodud ära "On lubatud" osas.
Need piirangud kehtivad nii kogu koduleheküljele kui ka ükskõik millisele kodulehekülje osale. Sisu kasutamine on lubatud ainult Kawasaki Motors Europe N.V. kirjalikul loal.

Kui Te soovite luua hüperteksti või mõnda muud linki sellele koduleheküljele, peate eelnevalt saatma e-kirja järgnevale aadressile: cmd@kawasaki.eu koos detailidega :

- kodulehe URL(id) kust Te soovite suunata
- kodulehe URL(id) antud kodulehel, millele Te soovite linkida

Pärast taotluse saatmist vaatame Teie soovi(d) üle. Otsustus loa andmise kohta on Kawasaki Motors Europe N.V.-l.

Muudatused tingimustes

Kawasaki Motors Europe N.V. võib muuta tingimusi ilma eelnevalt ette teatamata. Kasutades antud kodulehekülge nõustute Te järgima kõiki hetkel kehtivaid tingimusi ja nõudeid, seega Te peaksite end tingimustega kurssi viima iga kord kui Te külastate kodulehte uuesti.

Kodulehe muudatused ja kasutamine

Kawasaki Motors Europe N.V. võib muuta kodulehekülje formaati ja sisu igal ajahetkel.
Kawasaki Motors Europe N.V. võib peatada antud kodulehekülje kasutuse hooldustöödeks või ükskõik millisel muul põhjusel.
Kawasaki Motors Europe N.V. jätab endale õiguse peatada koduleheküljele ligipääs igal ajahetkel ja teha seda eelnevalt ette teatamata.

Seadusandlus ja otsustav kohus

Antud tingimused on vastavuses Hollandi seadusandlusega ning neid käsitletakse vastavalt Hollandi seadusandlusele. Kõik eriarvamused mis tekivad antud kodulehe tingimustest, lahendatakse Hollandi kohtusüsteemi poolt.

Introduction

Welcome to the website of Kawasaki Motors Europe N.V. - UK Branch. This web site is owned and operated by Kawasaki Motors Europe N.V.. Visitors to this web site are bound by the following terms and conditions so please read these carefully before going on. For the purposes of these terms and conditions, "this web site" means the Kawasaki Motors Europe N.V. portal website, which provides links to other Kawasaki Motors Europe N.V. and its affiliates’ web sites. Other Kawasaki Motors Europe N.V. and its affiliates’ web sites may contain terms and conditions which are different from these terms and conditions. On your journey around the Kawasaki Motors Europe N.V. web sites please check the terms and conditions of each web site which you visit and do not assume that these terms and conditions apply to all Kawasaki Motors Europe N.V. website(s).
(Back to top)

Disclaimers and recommendations

This web site may include links to external web sites (websites not owned and / or operated by Kawasaki Motors Europe N.V.). When you follow such links, the external web site may appear as a full screen (in which case you will need to use the back button on your browser to return to this web site) or in some cases it may appear within the frame of this web site (in which case you will be able to return to this web site by using the navigation buttons within the frame). Where an external web site appears within the frame of this web site, this is purely for ease of navigation back to this web site and does not indicate any responsibility on our part for the external web site concerned, even if it is a web site owned and operated by another Kawasaki company. These links are provided in order to help you find relevant web sites, services and/or products which may be of interest to you quickly and easily. It is your responsibility to decide whether any services and/or products available through any of these web sites are suitable for your purposes. Kawasaki Motors Europe N.V. is not responsible for the owners or operators of these web sites or for any goods or services they supply or for the content of their web sites and does not give or enter into any conditions, warranties or other terms or representations in relation to any of these or accept any liability in relation to any of these (including any liability arising out of any claim that the content of any external web site to which this web site includes a link infringes the intellectual property rights of any third party).
All information or advice provided as part of this web site is intended to be general in nature and you should not rely on it in connection with the making of any decision. Kawasaki Motors Europe N.V. tries to ensure that all information provided as part of this web site is correct at the time of inclusion on the web site but does not guarantee the accuracy of such information. Kawasaki Motors Europe N.V. is not liable for any action
you may take as a result of relying on such information or advice or for any loss or damage suffered by you as a result of you taking this action. All material included in the Kawasaki Motors Europe N.V. web sites is for informational purposes only and should in no way be taken as an indication of future results. The material contained herein is not offered as legal or any other advice on any particular matter. Kawasaki Motors Europe N.V. expressly disclaims all liability to any person in respect of anything and in respect of the consequences of anything done or omitted to be done wholly or partly in reliance upon the whole or any part of the contents of the Kawasaki Motors Europe N.V. web sites.

Remember that when you ride, you are an ambassador for the field in which our products appear and operate and thus please act accordingly:
* Always ride responsibly within the law and with respect for others.
* Wear an approved helmet and protective clothing.
* Adhere to the instructions and maintenance schedule in your owner's manual.
* Never drink and ride.

This website may picture actions taken under controlled conditions with professional riders. Never attempt any action which is or can be potentially dangerous.

Data are intended to describe our products and their performance capabilities fairly but may not apply to every machine.

Specifications with respect to our products may change without notice.

Illustrated equipment and available colors may vary by market.
(Back to top)

Terms and Conditions

Copyright and trademark notice

This web site contains material including text, photographs, movies, PDF files and other images and sound, which is protected by copyright and/or other intellectual property rights. All copyright and other intellectual property rights in this material are either owned by Kawasaki Motors Europe N.V. or have been licensed to it by the owner(s) of those rights so that it can use this material as part of this web site.
This web site also contains trademarks. All trademarks included on this web site belong to Kawasaki Motors Europe N.V., Kawasaki Heavy Industries, Ltd or have been licensed to it by the owner(s) of those trademarks for use on this web site.

You may:
access any part of the web site;
print off one copy of any or all of the pages for your own personal reference.
You may not:
copy (whether by printing off onto paper, storing on disk, downloading or in any other way), distribute (including distributing copies), broadcast, alter or tamper with in any way or otherwise use any material contained in the web site except as set out under "You may". These restrictions apply in relation to all or part of the material on the web site;
remove any copyright, trade mark or other intellectual property notices contained in the original material from any material copied or printed off from the web site;
link to this web site; without our express prior written consent.

If you wish to provide a hypertext or other link to this web site, please send an e-mail to the following email address: webmaster@kawasaki-europe.com with details of:
- the URL(s) of the web page(s) from which you are proposing to link to this web site
- the URL(s) of the web page(s) on this web site to which you are proposing to link

and we will consider your request. It is our sole decision as to whether we agree to your request and we do not have to do so.

Changes to Terms and Conditions

Kawasaki Motors Europe N.V. may change the terms and conditions and disclaimer set out above from time to time. By browsing this web site you are accepting that the current terms and conditions and disclaimer bind you and so you should check these each time you revisit the site.

Changes to/Operation of Web Site

Kawasaki Motors Europe N.V. may change the format and content of this web site at any time.
Kawasaki Motors Europe N.V. may suspend the operation of this web site for support or maintenance work, in order to update the content or for any other reason.
Kawasaki Motors Europe N.V. reserves the right to terminate access to this web site at any time and without notice.

Governing law and competent court

These terms and conditions are governed by and to be interpreted in accordance with Dutch law and in the event of any dispute arising in relation to these terms and conditions or any dispute arising in relation to the web site whether in contract or tort or otherwise the Dutch courts will have jurisdiction over such dispute.
(Back to top)